MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chełmce - Stobno, gmina Opatówek.

Numer ogłoszenia: 116170 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74794 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chełmce - Stobno, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Chełmce - Stobno, gmina Opatówek 1.Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,98 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 5 szt. 2. Roboty ziemne- Koryta gł. 30 cm wykonane w gruntach kt.II-IV na poszerzeniach jezdni - 686,0 m2 - 3. Jezdnia - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV na poszerzeniu - 686,0 m2 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniu - 686,0 m2 - Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych twardych gr.15 cm na poszerzeniu - 686,0 m2 - Mechanicznie wyrównanie istniejącej nawierzchni i podbudowy na poszerzeniu mieszanką mineralno-asfaltową dla KR1 - 50 ton - Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej - 8,0 m - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej : zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - 3920,00 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5 - 10 t - 3920,00 m2 5. Pobocza - Formowanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego twardego o gr. 10 cm i szer. 2 x 30 cm łącznie z zagęszczaniem - 588,0 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 147198,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 116634,50

-          Oferta z najniższą ceną: 116634,50 / Oferta z najwyższą ceną: 188454,45

-          Waluta: PLN

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00