MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 26.04.2016 roku

 

Zp.In.271.2.2016

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Chełmce - Stobno, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

SIDROG Sp. z o.o.,

Domaniew 9, 98-235 Błaszki

 

Cena wybranej oferty: 116.634,50 zł.

Okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 %, okres gwarancji i rękojmi - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium:

gwarancja/rękojmia

Razem

1.

Przedsiębiorstwo

Budownictwa Drogowego S.A.,

ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

335,20

20,00

355,20

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne

KAREX, z/s Ociąż, ul. Torowa 16,

63-460 Nowe Skalmierzyce

362,94

20,00

382,94

3.

Firma Handlowo - Usługowa WIKTOR,

ul. Środkowa 27, Latowice,

63-405 Sieroszewice

285,23

20,00

305,23

4.

SIDROG Sp. z o.o.,

Domaniew 9,

98-235 Błaszki

380,00

20,00

400,00

5.

ROL - DRÓG Zakład Usługowo -

Produkcyjny Roboty Drogowo -

Budowlane Rafał Światek,

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

6.

Iterbud Bartosz Kosecki,

ul. Korczak 79,

62-800 Kalisz

270,83

20,00

290,83

7.

Zakład Budowlano Drogowy KALDROG

Damian Dzikowski,

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196

235,18

16,00

251,18

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00