MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 26.04.2016 r.

Zp.In.271.3.2016

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe etap II, gmina Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Kto ponosi koszty opłat administracyjnych za wycinkę drzew ?

2.       Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej - plik ath.

3.       Czy wynagrodzenie za wykonane roboty jest wynagrodzeniem ryczałtowym czy obmiarowym rozliczanym na podstawie rzeczywiście wykonanych robót i cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym.

4.       Czy Gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego w zawiązku z prowadzonymi robotami budowlanymi biegnącymi w pasie dróg gminnych jeżeli tak to prosimy o podanie wysokości opłaty.

5.       Prosimy o sprecyzowanie informacji dotyczącej wadium, czy składane w formie gwarancji ubezpieczeniowej należy w formie nienaruszonego oryginału dołączyć do oferty, czy też zdeponować w kasie u zamawiającego a kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

6.       Proszę o uzupełnienie dokumentacji o plan zagospodarowania terenu na ulicy Cyprysowej, Akacjowej, Klonowej, Leśnej, Kasztanowej, Porzeczkowej, Działkowej Krętej, Malowniczej.

7.       Proszę o wyjaśnienie z jakich rur należy wykonać zarurowanie rowu. Czy ma być ono wykonane z rur PE 600 jak podano w kosztorysie czy z rur PP 600 jak podano w STWIOR ?

8.       Proszę o zamieszczenie badań geologicznych na stronie Zamawiającego.

9.       Proszę o wyjaśnienie czy odgałęzienia do posesji należy zakończyć korkiem PCV 160 czy studzienką ?

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1.

Koszty administracyjne za wycinkę drzew ponosi Zamawiający.

 

Ad. 2.

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w wersji ath.

 

Ad. 3.

Wynagrodzenie za wykonane roboty w tym postępowaniu jest wynagrodzeniem kosztorysowym powyższe wynika z zapisów wzoru umowy § 7 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

Ad.4.

Gmina Opatówek będzie pobierać opłaty za zajęcie 1 m 2 elementów pasa drogowego. Ustalono następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

-          chodników poboczy placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 4 zł,

-          jezdni do 50 % szerokości oraz zatoki - 4zł,

-          jezdni powyżej 50 % szerokości - 7 zł,

-          drogi i chodniki o nawierzchni gruntowej, za zajęcie jezdni - 3 zł,

-          drogi i chodniki o nawierzchni gruntowej, za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego - 2 zł.

Powyższe wynika z uchwały NR 241/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 września 2006 roku i znajduje się na stronie internetowej Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl.

 

Ad. 5.

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądzu (gwarancje i poręczenia) należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Urzędu Gminy w Opatówku pokój numer 13. Do oferty należy załączyć potwierdzenie wniesienia wadium (kopia potwierdzenia za zgodność z oryginałem) lub kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

Ad. 6.

Plany zostały załączone w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia. Projekt zagospodarowania terenu. ul. Cyprysowa - rys. nr 1.3., Akacjowa, Klonowa, Leśna, Kasztanowa - rys. 1.2, Porzeczkowa - rys. nr 1.10, Działkowa, Kręta - rys. nr 1.14, Malownicza - rys. nr 1.19.

 

Ad. 7.

Zarurowanie należy wykonać z rur strukturalnych dwuściennych PP 600.

 

Ad. 8.

Projektant dokonał we własnym zakresie odwierty w celu ustalenia rodzaju gruntów i głębokości wody gruntowej i nie wykonano opinii geologicznej.

 

Ad. 9.

Odgałęzienia do posesji należy zakończyć korkiem 160.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00