Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Zarządzenie Nr 44/2007

Wójta Gminy Opatówek

z dnia 22 listopada 2007 roku

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:

 

1)       odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

2)       opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art.7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236 poz. 2008 ze zmianami Dz. U. z 2006r Nr 144 poz.1042, Dz. U. z 2005r Nr 180 poz.1495)

zarządza się co następuje :

 

§ 1

 

1.       Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1)       Dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną w:

a)       miejsce postojowe z punktem napraw

b)       miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników, z zastrzeżeniem ust. 3

c)       własną linie sortowniczą lub sortownię służącą do segregowania zmieszanych odpadów komunalnych, przesortowania surowców wtórnych, o wydajności uwzględniającej dzienną ilość pozyskiwanych odpadów z zastrzeżeniem ust. 3

d)       stanowisko odbioru odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt RTV, AGD itp.) z zastrzeżeniem ust. 3

e)       stanowisko (boksy lub kontenery) do odbioru odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (świetlówki, akumulatory, baterie, leki niepotrzebne i przeterminowane, opakowania po farbach i lakierach)

2)       Dysponowanie specjalistycznym sprzętem technicznym w liczbie i stanie technicznym gwarantującym utrzymanie właściwego standardu sanitarnego następującego rodzaju:

a)       pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych

b)       pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ujednoliconym kolorze dla poszczególnych rodzajów odpadów :

-          niebieskim z przeznaczeniem na makulaturę

-          żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale

-          zielonym z przeznaczeniem na szkło kolorowe

-          białym z przeznaczeniem na szkło białe

-          czerwonym z przeznaczeniem na złom

c)       worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów

3)       Dysponowanie pojazdami specjalistycznymi, których konstrukcja uniemożliwia rozwiewanie i rozpylanie przewożonych odpadów następującego rodzaju:

a)       pojazdy bezpylne

b)       pojazdy bramowe

c)       pojazdy hakowe

d)       pojazdy wyposażone w urządzenie HDS

e)       pojazdy ciężarowe

4)       Gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego umożliwiających przekazywanie danych albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych poprzez przedłożenie stosownej umowy.

5)       Oznaczenie pojemników, kontenerów i worków, o których mowa w pkt.2 za pomocą logo lub nazwą przedsiębiorcy.

6)       Oznaczenie pojazdów o których mowa w pkt.3 za pomocą logo lub nazwą przedsiębiorcy

7)       Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady roślinne, odpady z selektywnej zbiórki odpadów, odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów należy kierować do Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych, gmina Ceków Kolonia lub do innych instalacji spełniających wymagania określone odrębnymi przepisami. Przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do składowania odpadów w Zakładzie Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia lub w innych instalacjach spełniających wymagania określone odrębnymi przepisami wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

8)       Przekazywanie odpadów odzyskanych do recyklingu

9)       Wyposażenie pojemników do selektywnej zbiórki szkła w dodatkowy oznaczony pojemnik "kieszeń" do gromadzenia baterii pochodzących z gospodarstw domowych.

2.       Przez właściwy standard sanitarny, o którym mowa w ust.1 pkt 2, należy rozumieć możliwość techniczną i organizacyjną w zakresie utrzymania częstotliwości opróżniania pojemników i kontenerów na odpady, określoną w aktach prawa miejscowego.

3.       W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w ust.1 pkt 1, nie spełnia wymagań określonych w ust.1 pkt 1 lit b-d przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, należących do innych przedsiębiorców.

 

§ 2

 

1.       Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1)       Posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania zawarte w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r Nr 193 poz.1617)

2)       Dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną w:

a)       miejsce postojowe z punktem napraw

b)       miejsce do mycia pojazdów z zastrzeżeniem ust. 2

3)       Gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego umożliwiających przekazywanie danych albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych poprzez przedłożenie stosownej umowy.

4)       Posiadanie umowy z oczyszczalnią na odbiór nieczystości ciekłych.

2.       W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w ust.1 pkt 2 nie spełnia wymagania określonego w pkt 2 lit b, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie należących do innych przedsiębiorców, poprzez przedłożenie stosownej umowy.

 

§ 3

 

Przez dysponowanie nieruchomością o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1 § 2 ust.1 pkt 2 należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronach internetowych i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 44/2007

Wójta Gminy Opatówek

z dnia 22 listopada 2007 roku

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:

 

1)       odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

2)       opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) dała delegację prawną Wójtowi Gminy do określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca w zakresie jak powyżej. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia zawiera szczegółowy zakres wymagań w tym zakresie.

Niniejsze zarządzenie stanowi realizację wymagań wynikających z wyżej wymienionych aktów prawnych określając m.in.

-          opis wyposażenia technicznego, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, pojemników, worków oraz bazy technicznej

-          zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami

-          miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Zrealizowanie proponowanych wymogów będzie miało istotny wpływ na spełnienie celów i wskaźników wynikających z planu gospodarki odpadami dla Gminy Opatówek, a w szczególności w zakresie poprawy jakości świadczonych usług, zmniejszenie deponowanych odpadów na składowiskach oraz zwiększenie poziomu odzysku surowców wtórnych.

Wyznaczono miejsca składowania i odzysku zgodnie z art.7 ust.3 a pkt 2 cytowanej ustawy.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 03.07.2020 15:36:30